PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2024 - CO TRZEBA WIEDZIEĆ? 

 

    Pilotażowy program Aktywny Samorząd działa od 2012 r., jest kontynuacją programu PEGAZ dla osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie mają na celu włączyć samorządy powiatowe w aktywne działania na rzecz osób wykluczonych ze względu na niepełnosprawność. Głównym założeniem programu jest zlikwidowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestniczenie niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Realizatorami tego programu są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, w zależności od miejsca zamieszkania. Wsparcie udzielane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    W programie nie mogą uczestniczyć samorządy powiatowe oraz osoby, które po otrzymaniu wsparcia finansowego ze środków PFRON naruszyły warunki umowy poprzez nieterminowe i nienależyte wykonywanie obowiązków zawartych w umowie oraz nie usunęli uchybień.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

 

Zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (KLIKNIJ TUTAJ)

 • Kwota dofinansowania do: 10.000 zł

 

Zakup fotelika

 • Kwota dofinansowania do 6.000 zł

 • wymagany wkład własny: 15%

 

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  (KLIKNIJ TUTAJ)

 • kwota dofinansowania: 17.600 zł

 • z możliwością zwiększenia kwoty do 27.500 zł

 • wymagany wkład własny: 10%

 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera (KLIKNIJ TUTAJ) lub wózka inwalidzkiego elektrycznego (KLIKNIJ TUTAJ)

 • Kwota dofinansowania: 3.500 zł

 • Kwota dofinansowania do zakupu jednego akumulatora: 1.000 zł

 • wkład własny: brak

 

Zakup skutera o napędzie elektrycznym (KLIKNIJ TUTAJ) lub przystawki elektrycznej (KLIKNIJ TUTAJ) do wózka ręcznego

 • kwota dofinansowania – 8.250 zł

 • wymagany wkład własny: 10%

 

Realizowane formy wsparcia w programie Aktywny Samorząd

 

Moduł I:

Obszar A – likwidacja barier transportowych

 • zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (KLIKNIJ TUTAJ). Wsparcie kierowane do osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcjami narządów ruchu. Wkład własny wynosi 15% od ceny brutto.

 • zadanie 2 – uzyskanie prawa jazdy. Pomoc dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją ruchową. Wkład własny wynosi 25% od ceny brutto.

 • zadanie 3 – uzyskanie prawa jazdy. Wsparcie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją słuchu, w stopniu potrzebującym korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Wkład własny wynosi 25% od ceny brutto.

 • zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (KLIKNIJ TUTAJ). Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją słuchu. Wkład własny wynosi 15% od ceny brutto.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych. Wkład własny wynosi 10% od ceny brutto.

 • zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania nabytego w ramach programu Aktywny Samorząd.

 • zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu wzroku. Wkład własny wynosi 10% od ceny brutto.

 • zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów lub oprogramowania. Dla osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnoprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją słuchu oraz problemami w komunikowaniu się poprzez mowę. Wkład własny wynosi 10% od ceny brutto.

 • zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej sprzętu zakupionego w ramach programu Aktywny Samorząd, Kierowane dla osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wkład własny wynosi 10% od ceny brutto.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

   Dzieci przybywających w żłobku lub przedszkolu. Adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i które są opiekunem prawnym dziecka lub jego przedstawicielem ustawowym. Wkład własny wynosi 15%.

 

Moduł II

   Wsparcie w uzyskaniu wykształcenia w stopniu wyższym, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Dedykowany dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wkład własny wynosi 15% dla osób będących na jednym kierunku kształcenia wyższego oraz 65% dla osób kształcących się na więcej niż jednym kierunku, a miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764 zł netto.

 

Okresowość udzielania pomocy w ramach programu

Moduł I:

 • W obszarach A i C, zadania 1-3 – pomoc udzielana jest co 3 lata, licząc od początku roku następującemu po roku, w którym została udzielona pomoc.

 • Obszar C, zadania 2,4 oraz obszar B, zadanie 5 – ponowne dofinansowanie jest możliwe po zakończeniu gwarancji na przedmiot lub usługę, które były już wcześniej dofinansowane.

 • W obszarze B, zadania 1-4 – dofinansowanie udzielone może zostać po upływie 5 lat – szacując od początku roku następującemu po roku, w którym została udzielona pomoc.

 

Moduł II:

   Pomoc udzielana jest łącznie do dwudziestu semestrów/ półroczy różnych form szkolnictwa wyższego. Decyzję o przyznaniu dofinansowania na kolejny semestr, po wcześniejszym udzieleniu tej formy wsparcia, podejmuje organizator programu.

 

Realizator programu Aktywny Samorząd ma możliwość przyznać dofinansowanie, z pominięciem danych odstępów czasowych wobec osób starających się o wsparcie finansowe w sytuacjach:

 • pogorszenia stanu zdrowia przez wnioskodawcę lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z dofinansowanego wcześniej przedmiotu ze środków PFRON

 • zdarzeń losowych, poprzez które beneficjent stracił przedmiot dofinansowania lub uległ on zniszczeniu w dużym stopniu uniemożliwiając naprawę i użytkowanie.

 

Nabór wniosków

   Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie organizatora programu, w zależności od danego miejsca zamieszkania (w PCPR lub MOPS) oraz elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać:

 • moduł, obszar oraz zadanie programu

 • dane personalne, teleadresowe osoby niepełnosprawnej oraz nr PESEL

 • stan prawny i rodzaj niepełnosprawności

 • informacje dotyczące aktywności zawodowej lub aktualnie realizowany etap kształcenia

 • rodzaj gospodarstwa domowego oraz wysokość miesięcznego dochodu

 • w przypadku I modułu specyfikację przedmiotu dofinansowania

 • wysokość kwoty wnioskowanej

 • uzasadnienie wniosku

 • oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny

 • informację o korzystaniu z środków PFRON w ciągu ostatnich 3 lat

 

Do wniosku o dofinansowanie załącza się:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • kserokopię aktu urodzenia – gdy wniosek dotyczy osób niepełnoletnich

 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty wyrażające zgodę na użytkowanie przedmiotu dofinansowania – jeśli jest wymagane

 • fakturę proformę

 

    Wnioski sprawdzane są przez realizatora programu Aktywny Samorząd pod względem merytorycznym i formalnym. Dokonuje się tego na podstawie dokumentów złożonych razem z wnioskiem przez osobę starającą się o dofinansowanie, danych wynikających z wniosku, zasobów posiadanych przez PFRON oraz Realizatora, a także ustaleń dokonanych przy weryfikacji.

    Poprzez weryfikację formalną Realizator sprawdza czy wnioskodawca spełnia wszystkie warunki uczestnictwa i ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach projektu.

    Natomiast merytoryczna ocena wniosków prowadzona jest w celu wyłonienia tych z największą szansą na uzyskanie dofinansowania i przy tym mieszczą się w limitach środków z PFRON. Ocena polega na przyznaniu punktów uwzględniających preferencje związane z realizacją celów programu.

    O przyznaniu wnioskowanego wsparcia lub odmowie udzielenia decyzję podejmuję Realizator. Dzieję się to na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz zasad określanych w programie, a także warunków obowiązujących Realizatorów na dany rok.

    Po przyznaniu dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest do wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, a także umożliwienia PFRON oraz Realizatorom programu przeprowadzenia kontroli.