Nie musisz wychodzić z domu, Twoje zamówienie wyślemy kurierem.

Zadzwoń, żeby dowiedzieć się szczegółów!!! - 735 575 252

 

Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo do skorzystania z refundacji na wyroby medyczne, to jest zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze!

 

Czym są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

   Przedmioty ortopedyczne to wszystkie sprzęty niezbędne osobom niepełnosprawnym w przypadku trwałej niepełnosprawności oraz wszystkim osobom w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Są to np.: wózki, protezy, kule, balkoniki. Środki pomocnicze są to takie środki, które w dużym stopniu ułatwiają lub umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.Do środków pomocniczych zaliczamy:

 • pieluchy anatomiczne

 • pieluchomajtki/ podkłady

 • sprzęt stomijny

 • cewniki

 • worki do zbiórki moczu

 • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych

 

NFZ dopłaca do zakupu każdego z comiesięcznych środków pomocniczych następująco:

 • do pieluchomajtek/majtek chłonnych/podkładów i wkładów anatomicznych dla osób z grupy Y.06.01 – do 90szt/mc 2,30/szt. zł przy wkładzie własnym pacjenta dorosłego 20%, dzieci do 18 roku życia 10%

 • do worków do zbiórki moczu dla osób z grupy Y.04.01 – do 12szt/mc 6,5 zł za sztukę

 • do cewników dla osób z grupy Y.03.01 - do 180szt/mc 0,80 zł za sztukę raz na miesiąc

 • do cewników dla osób z grupy Y.01.01 – do 30 szt./mc 2,80 zł/szt.

 • do cewników Y.02.01 – Foleye silikonowane 2,80 zł/szt – 4 szt./m-c lub 1 cewnik silikonowy (bez jonów srebra) – dofinansowanie 14,00 zł 1 szt./m-c

 • do cewników Y.02.02 – Bactiguard z jonami srebra – 1 szt/3 m-ce dofinansowanie 35,70 zł

 • do sprzętu stomijnego dla osób z grupy W.01.01 raz w miesiącu: przy ileostomii 450 zł, przy kolostomii 450 zł, przy urostomii 530 zł

 

ZASADY REFUNDACJI

   NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ustanowionych w Ministerstwie Zdrowia. Jeśli jednak cena wybranego przedmiotu jest wyższa niż ta określona limitem, wówczas NFZ pokrywa koszt tego przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca sam pacjent. Wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od:

 • rodzaju wyrobu

 • ceny wyrobu

 • oraz wysokości limitu

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje każdemu na konkretny okres czasu, dlatego też warto uważnie dokonywać zakupu, czyli tak, aby wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, a co najważniejsze spełniał oczekiwania użytkownika przez cały okres jego użytkowania. Na przykład dofinansowanie na wózek inwalidzki przysługuje osobie dorosłej raz na 4 lata, a na ortezę na rękę i przedramię raz na 3 lata. Podstawa do uzyskania dofinansowania jest zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione przez lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego, czyli posiadającego umowę z NFZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko określony lekarz specjalista może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny bądź pomocniczy (np. zlecenie na aparat słuchowy wystawiane jest przez laryngologa, na soczewki okularowe przez okulistę, a na ortezy przez ortopedę). Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone w Oddziale Wojewódzkim NFZ, do którego został zgłoszony pacjent. Zlecenie ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia.

 

Jak uzyskać dofinansowanie od początku KROK PO KROKU:

KROK 1

   Udanie się do lekarza po zlecenie na zaopatrzenie w środki ortopedyczne lub pomocnicze.

KROK 2

   Potwierdzenie zlecenia.Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie zameldowania pacjenta. W przypadku czasowego zameldowania potwierdzenie zlecenie dokonuje się w Oddziale Wojewódzkim NFZ, na terenie, którego pacjent (świadczeniobiorca) jest czasowo zameldowany (adres czasowego zameldowania wpisany jest na zleceniu).W przypadku, gdy konieczne jest nagłe zaopatrzenie pacjenta (świadczeniobiorcy) w przedmioty ortopedyczne dopuszczalne jest, aby w potwierdzeniu zlecenia pośredniczył Oddział NFZ na terenie, którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta lub przez inną osobę przez niego upoważnioną. Do potwierdzenia zlecenia niezbędny jest dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta.UWAGA! Pracownik NFZ potwierdzający zlecenie w razie jakichkolwiek wątpliwości ma prawo zweryfikować dane w nim przedstawione!Do realizacji nie mogą zostać przyjęte zlecenia, które zawierają uchybienia formalne oraz te, dla których upłynął termin ważności!

KROK 3

   Zakup przedmiotu.

   Poświadczone zlecenie pacjent może realizować u świadczeniodawcy to jest producenta lub sklepu mającego podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

 

    Uwaga! Należy pamiętać, aby ZAWSZE sprawdzić, czy wybrane przez nas miejsce realizacji zlecenia (świadczeniodawca) ma podpisaną umowę z NFZ. Dużym ułatwieniem dla osób korzystających z comiesięcznego zaopatrzenia na środki pomocnicze jest Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego. Dzięki tej karcie nie trzeba, co miesiąc rejestrować i potwierdzać zlecenia wydanego przez lekarza w punktach Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na podstawie tej karty może być dokonanych maksymalnie 12 miesięcznych realizacji. Aby taką kartę odebrać, osobie ubezpieczonej niezbędne są następujące dokumenty:

 • zlecenie prawidłowo wypełnione przez lekarza na dany miesiąc na cykliczny środek pomocniczy

 • dowód osobisty ubezpieczonego, dla którego wydawana będzie karta

 • dowód ubezpieczenia zdrowotnego osoby, dla której zostanie wydana karta (w przypadku emerytów i rencistów jest to aktualny odcinek renty/emerytury)

 • dowód osobisty osoby odbierającej kartę

   W celu wydania następnej karty zaopatrzenia comiesięcznego (po dokonaniu zakupów przez 12mcy i upływie ważności karty) należy dodatkowo przedłożyć do wglądu dotychczasową kartę zaopatrzenia. Karta ważna jest 12 miesięcy kalendarzowych i wydawana jest od ręki.

   Podstawą do refundowanego zakupu comiesięcznych środków pomocniczych jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (środki pomocnicze). Składa się ono z CZĘŚCI A i CZĘŚCI B

 

ZLECENIE CZĘŚĆ A – jest to WNIOSEK

Składa się z IV części.

Część I wypełnia uprawniony do tego lekarz np.: rodzinny.

Część II i III zlecenia wypełniana jest w punkcie realizacji zlecenia (wypełnia punkt realizacji)

Część IV to potwierdzenie odbioru zaopatrzenia.

 

ZLECENIE CZĘŚĆ B – jest to KARTA NFZ

   Zawiera informacje o pacjencie, nr ZLECENIA oraz informację, na jaki okres zostało przyznane zaopatrzenie (termin ważności karty).

   Na str. 2 znajduje się tabelka, w której lekarz potwierdza wydanie zlecenia w części A, a punkt świadczeniodawca potwierdza wydanie na to zlecenie towaru.

   Zlecenie musi byś wypełnione poprawnie!

   Świadczeniodawca realizując zlecenie zobowiązany jest odnotować w karcie lub w „Części B” zlecenia jego realizację. Odbywa się to poprzez słowne wpisanie miesiąca, którego dotyczy zaopatrzenie, a na zleceniu wpisanie daty otrzymania przez pacjenta zaopatrzenia w comiesięczne wyroby medyczne.  

   Oprócz tego, że dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny można uzyskać w NFZ można także uzyskać je w PCPR oraz MOPS.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR / MOPS ??

 

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

   W przypadku, gdy przedmiot ortopedyczny został już kupiony, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot udziału własnego. Należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem oraz  kompletem wymaganych dokumentów:

 • Ksero zlecenia/wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ

 • Faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica/prawnego opiekuna. Faktura powinna mieć informację o wartości wkładu własnego i wartości refundacji NFZ.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.

 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej/rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.

 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny jest w  każdym oddziale PCPR/MOPS)

 • Numer NIP

   Dofinansowanie można otrzymać w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego, (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).

 • 150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny, (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

 

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

   Dzięki takiemu dofinansowaniu można uzyskać kwotę do 80% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ, tylko zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaznaczeniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest:

 • podpisanie umowy

 • dokonanie zakupu

 • przedstawienie faktury aby pieniądze zostały przelane na konto sprzedawcy

 

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

   Dofinansowanie w wysokości do 95% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego czy szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postępować jak w przypadku dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.

 

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

   Dofinansowanie takie wynosi 95% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwalają na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.Dofinansowanie oprócz zakupu sprzętu obejmuje także prace budowlane.Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności

 • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier

 • kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu

 • kosztorys inwestorski z firmy budowlanej

 • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym PCPR/MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania należy:

 • podpisać umowę

 • dokonać zakupu

 • przedstawić fakturę VAT z odroczonym terminem płatności

 • należy też dokonać odbioru prac przez pracownika PCPR/MOPS

   Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie definiują zakresu żadnej z barier.

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych następująco interpretuje bariery:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym

 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji

 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.